Raja Loves Radhe - Official Trailer featuring Vijay Raghavendra, Radhika Preeti, Shubha Punja

Presenting to you the Official Trailer from Kannada Movie "Raja Loves Radhe" , Starring Vijay Raghavendra, Radhika Preeti, Shubha Punja, Ravishankar, Tabla Nani, Sunil, Shobharaj, Bhavya , and Music by Veer Samarth, directed by M Rajashekar, Producer H L N Raj.

up